The Genealogy Query Database

Genealogy Query Details


Full Details for Query #149115

 
   

Commands:

Reply to this Query
   
Post a new Query
   

View all queries posted by this Submitter

   

Edit this query

   

Is this query offensive?

Date Posted:

03-Jan-2012  

Surname(s):

VAN DER MERWE  

Query Text:

Van der Merwe Willem Schalkszoon van der MERWE, kom na die Kaap in April 1661. Hy het voorheen op die VOC skip Dordrecht diens gedoen. In die Kaap werk hy eers as dagloner in die Companie se bouland onder Hendrik Boom. Hy is oorlede in Julie 1716. Hy het ariveer met 344 ander passasiers. Willem Schalk van der Merwe was 'n haakbusskutter (�arquebusier�) op die skip Dordrecht. Burger op 5 Mei 1661. Hy tree weer in diens van die V.O.C. in 1663 onder Hendrik Boom as adelborst belas met landbou. Willem word binne drie weke voor sy troue aangekla dat hy beeste van die inboorlinge koop, hy word toe gevonnis tot lyfstraf. Die vonnis was opgeskort en hy moes 'n boete van vyftig riksdaalers betaal. Hy trou op 9 September 1668 met Elsie Cloete die oudste kind van Jacob Cloete en sy vrou Fijtje Raderootjies (gebore Sophia Raedergortz). In 1672 word al sy skape gesteel deur die Hottentotte. Hulle het vyf van die diewe gevang en hulle vasgebind en toe na die Fort gevat, maar ons weet nie wat hulle lot toe was nie. In 1673 is sy huis (sowel as di� van Christiaan Jansz) afgebrand. In 1677 word die omgewing om Houtbaai aan Willem en die stamvader Pieter van der Westhuizen verhuur. Die kontrak was vier jare later gekanselleer, en die grond is aan hulle as vrye eiendom gegun. Hier het Willem en Elsie moontlik hulle kinders op die plaas Kronendal grootgemaak. Kronendal is dus die eerste plaas van die Van der Merwe stamouers, en nie De Hoop in die Paarl nie. DOGTER BY 'N SLAVIN Willem het 'n dogter gehad met 'n slavin wat Simon van der Stel aan hom geskenk het, die kind se naam was Maria. Hierdie slavin was in 1686 vrygestel (Attestasie 1664 in C 326 pp 478-9, p 6 en 27). Maria het die stammoeder geword van die Heyns familie, sy trou in 1696 met Paulus Heyns. Elsie se vader Jacob Cloete word in 1693 naby die Kasteel vermoor. Die Goewerneur beskrywe die voorval soos volg: "Deesen avon tusschen 8 a 9 uren is niet verre van casteel en bij't vleeschhuis vermoort Jacob Cloeten, corporaal in dienst der der E. Compagnie" KINDERS b1 Sophia gedoop Kaapstad 1 Nov 1670, X Roelof Pasman, XX 25 Jan 1696 Pieter Robberts b2 Schalk Willem gebore 14 Jul 1673, gedoop Kaapstad 13 Aug 1673, sterwe 1740, X Anna Prevot b3 Marritje (Maria) gedoop Kaapstad 29 Des 1675, X Barend Burger b4 Jacoba Jacomina gedoop 22 Mei 1678, X Johann Sch�pping, XX Jost Heinrich Frisch b5 Jacob gedoop 11 Feb 1680 jonk oorlede b6 Petronella gedoop 1 Maart 1682, X Johannes Cloete b7 Aletta gedoop Kaapstad 23 Apr 1684, X Marthinus van Staden, XX Claas Jansz van Rensburg b8 Helena (Lena) gedoop 7 Apr 1686, X Jacobus van As wew, XX Christiaan Maasdorp b9 Pieter gedoop Kaapstad 16 Mei 1688 b10 Magteld gedoop c 1691, X18 Sep 1708 Pieter Willem van Heerden b11 Elsie gedoop 15 Jul 1697, X Albert Lambertz Myburgh b12 Ilya (Ulya of Eula) gedoop Drakenstein 28 Mei 1696 b 13 Hendrik Willem gedoop 17 Aug 1698, X 25 Jun 1717 Catharina Cloete, XX Paarl 26 Nov 1747 Aletta Keyser, XXX Paarl 6 Des 1750 Maria Fick, sy nageslag se familienaam is by sy kleinkinders uitgesterf Let op dat net een seun die familienaam voortgedra het, naamlik Schalk Willemszoon. Die oudste kind Sophia van der Merwe ook bekend as `Fytjie Schalk'. Volgens 'n artikel in die S.A. Mediese tydskrif blyk dit dat die siektetoestand Huntingtons Chorea wat algemeen voorkom onder sommige Afrikaanssprekende families, afkomstig is van Sophia van der Merwe. Die voorouers van meer as 200 persone wat tans aan hierdie toestand ly, is nagevors en almal kan teruggevoer word tot kinders van Sophia uit haar twee huwelike. Verwysings: Jan van der Merwe, "Willem Schalkszoon van der Merwe - 'n Biografiese Ekskursie" Familia XVI 1979 no 1 Heese en Lombard Hoge, Personalia of Germans at the Cape a Willem Schalkszoon van der Merwe. Arriveer in die Kaap inApril 1661. Hy was �n haakbusskutter op die skip Dordrecht. + Julie 1716. x 9/9/1668 Elsie Cloete. Sy was die oudste kind van Jacob Cloete en Sophia Raedergortz (Fijtje Raderootjies). b2 Schalk Willemszoon van der Merwe * 14/7/1673. = 13/8/1673 Kaapstad. + 1740. Verkry op 8/9/1692 die plaas De Hoop, Paarl, as vrye eiendom van goew. Simon van der Stel. Besit ook die plase Wittenberg en De Zachte Vallij. x Anna Prevot (Prevost/Provo) van Calais. * 18/2/1681. Arriveer 29 Mei 1688 vanaf Amsterdam op die skip De Schelde. + c. 1745. Sy was die dogter van Charles Prevot en Marie le Febre. b2c13 Hendrik van der Merwe = 28/10/1714 x Hester Pienaar. b2c13d2 Petrus van der Merwe * 14/4/1739 Lakenvlei, Ceres. = 19/7/1739 Tulbagh. + 18/9/1834. x 8/5/1759 Anna Sophia van Heerden * 18/3/1739. + 15/5/1775. xx 17/10/1775 Elsie Lubbe * 26/5/1755. + 16/12/1816. b3c13d2e10 Carel Johannes van der Merwe * Bokkeveld, Worcester 19/10/1778. = 28/121778. + Bokkeveld 2/9/1840. Burger Stellenbosch. Woon in die warm Bokkeveld. Boer op Swaarmoed, Tulbagh en Ezelfontein, Ceres. x 5/3/1797 Johanna Maria Nel. = 15/2/1778. + 1809. (d.v. Johan Abraham Nel * 28/8/1735 en Maria Louw * 1/3/1744) xx 2/12/1809 Huwelikshof, Worcester. Gerbregta Christina van Heerden * 1792. = 30/9/1792. + 3/11/1824. xxx 2/7/1825 Worcester. Elsie Jacoba van der Merwe * Koudeveld, Graaff-Reinet 26/2/1778. = 26/4/1778. + 18/11/1856 Niekerksfontein, Richmond. b3c13d2e10f1 Petrus van der Merwe * Bokkeveld 5/12/1797 =7/1/1798 +18/8/1845, Vergelegen, Sneeuberg. Bekend as Rooi Piet. Laat 2 plase, skape, beeste, osse, perde, waens en huishoudelike meubels na. x 6/12/1818 Tulbagh. Elizabeth Nel * 10/11/1802. = Tulbagh 16/10/1803. + voor 1825. (d.v. Jan Abraham Nel * 10/2/1771 en Catharina Elizabeth van Wyk * 27/3/1774) xx 7/8/1825. Huwelikshof, Graaff-Reinet. Anna Elizabeth van der Merwe * Sneeuberg, Richmond 7/11/1809. = Graaff-Reinet 26/12/1809. + 1866 Mesfontein, Richmond. 57j6m. (d.v. Barend Jacobus van der Merwe * 2/5/1773 en Anna Elizabeth de Klerk). b3c13d2e10f1g10 Petrus Johannes Abraham van der Merwe * Vergelegen, Richmond 6/5/1836. = Graaff-Reinet 4/7/1836. + 14/8/1920 sy huis op Sneeukuil 84j3m. Begrawe op Sneeukuil. Boer, woon op Sneeukuil aangrensend aan Vergelegen. Plaas is 20 000 morg groot. x 16/4/1857 Maria Magdalena van Zyl * Swellendam 10/4/1838 + 16/1/1902 haar huis op Sneeukuil, Richmond 63j9m. Die Van Zyls het geboer op Nooitgedacht, Swellendam.(d.v. Gideon Petrus * 3/12/1815 en Cornelia Geertruida Johanna Badenhorst *16/11/1818). b3c13d2e10f1g10h9 Casper van Zyl van der Merwe * 26/10/1872 van DeAar. + 24/9/1952 Claremont. x Johanna Hendrika Christiana van der Merwe (b2c13d2e1f2g16h1) * Richmond 8/6/1876. + 24/8/1953 i1 Petrus Johannes Joubert van der Merwe * Kaapstad 18/4/1900. i2 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe * 14/11/1903 van De Aar. i3 Johannes van der Merwe * 28/11/1909. + 7/6/1911 Petrusville. b3c13d2e10f1g10h9i2 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe 14/11/1903 van De Aar. Polisieman in Kaapstad. + Garfieldweg 88, Claremont. x 6/6/1928 Wesselina Marthina Geldenhuys van Heidelberg, Kaap. Geskei 11/10/1934. j1 Johanna Maria (Joyce) van der Merwe * 15/1/1929 j2 Casper van Zyl van der Merwe * 15/10/1932 xx 30 Nov 1935, Woodstock NGK Susara Maryna van Zyl * 26/1/1909, Albertinia. + Goodwood. j3 Salmon Pienaar Albertus van der Merwe * 24/9/1937, Claremont. j4 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe * 24/9/1937, Claremont. b3c13d2e10f1g10h9i2j4 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe * 24/9/1937, Claremont. Werktuigkundige. x 18/3/1961, Wynberg NGK Emmarentia Jacoba Nel, *2/2/1941, Calvinia hosp, Calvinia. Eiendomsagent. k1 Emmarentia Jacoba van der Merwe *29/4/1962, Alexcor hosp, Alexanderbaai. k2 Susan van der Merwe *12/7/1964 Alexcor hosp, Alexanderbaai. k3 Wilma van der Merwe *20/8/1965 Mowbray hosp, Kaapstad. k4 Ronelle van der Merwe * 16/8/1967 Oranjemund, Namibi�. k5 Sureine van der Merwe *21/12/1973 Vincent Pallotti hosp, Pinelands, Kaapstad. k6 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe *4/10/1979 Tygerberg hosp, Parow. BRON : Van a tot b2c13d2 : RGN Geslagregisters, bl. 531, 567, 568. Van b2c13d2e1 tot b2c13d2c1e1f2g16h1 : Stamboom van die Van der Merwe familie. Deel 1. Inleiding en genealogie. Eerste uitgawe. Mei 2005. Redakteur : Gideon de V. de Kock. Familie Bybel van W.J.V. van der Merwe * 14/11/1903. b2c13d2e1 Hendrik Schalk van der Merwe * 6/2/1760. = 2/3/1760 Tulbagh. + 21/1/1838 sy woning te Doornberg, Agter-Sneeuberg, Graaff-Reinet. Burger in Drakenstein, het ook op die plaas Vlermuisgat, Richmond, Kaap, gewoon. In opgaafrol vir George1788 besit hy 1 perd, 16 hamels en 200 skape. Hy het na bewering na �n slaaf geslaan en di� het gekoes en HS slaan toe die deurkosyn raak waar sy kneukelmerke van sy ring tot vandag toe nog te sien is. x 14/4/1782 Martha Johanna van Heerden = 9/10/1763 (d.v. Izaak van Heerden * 7/7/1737 en Magdalena Theron * 4/8/1743) b2c13d2e1f2 Petrus Jacobus van der Merwe * 12/9/1784 Klipplaat, distrik Graaff-Reinet +13/3/1855 Richmond. Boer. Die oudste woonhuis op sy plaas Klipplaat is deur Boesmans afgebrand. Baie jare later is die mure afgebreek en gestoorde gars is daaragter ontdek. Hy het later op op Kompasberg naby Nieu-Bethesda geboer. Hy laat 6000 skape, meubels ens. in sy boedel. x 3/11/1805 Graaff-Reinet. Geertruy Catharina (Jacomina) Van der Merwe * 13/5/1788 = 16/11/1788 +1826. Laat een kind na toe sy oorlede is. Sy was dogter van Willem Jacobus van der Merwe * 9/9/1761 en Geertruy Jacomina Viljoen * 1757. xx 5/8/1827 Huwelikshof, Graaff-Reinet. Anna Margaretha Maria van der Merwe *3/6/1812. = 6/7/1812 Graaff-Reinet. + 28/4/1887 Klipplaat, Richmond. 74j10m23d. Laat �n erf ter waarde van 200 pond na en los goedere van 1500 pond. Sy was dogter van Nicolaas van der Merwe * 8/10/1778 en Susanna Margaretha Liebenberg * 13/2/1786. b2c13d2e1f2g16 Willem Jacobus Viljoen van der Merwe * 26/8/1849. = 7/10/1849 Richmond. + 5/6/1942 in skoonseun se huis, Cilliersstr, De Aar, 92j10m. Boer van Klipplaat, Richmond. Woon in huis van oupagrootjie. Op �n besoek aan die plaashuis op Klipplaat is die kneukelmerke besigtig asook die klip waar �n suster van sy vrou die gewoonte gehad het om in die aande Bybel te sit en lees. Hier het die Boesmans haar doodgeskiet van onder die kloof met �n gifpyl. Sy en haar suster het baie na mekaar gelyk. Haar suster was baie kwaai en die wilde Boesmans wou haar eintlik doodskiet. x Susanna Margaretha van der Merwe * 30/3/1855. = 22/6/1855 Richmond. + 17/1/1936. Sy was dogter van Roelof Petrus van der Merwe * 13/7/1830 en Johanna Christiana van der Merwe * 19/4/1831. b2c13d2e1f2g16h1 Johanna Hendrika Christiana van der Merwe *8/6/1876 Richmond. x Casper van Zyl van der Merwe (b3c13d2e10f1g10h9) *26/10/1872 van De Aar. Seun van Petrus van der Merwe van Kleinplaats. BRON : Van b2c13d2e1 tot b2c13d2c1e1f2g16h1 : Stamboom van die Van der Merwe familie. Deel 1. Inleiding en genealogie. Eerste uitgawe. Mei 2005. ek is op soek na nog mense soos die laaste lot wat my ouma en oupa grookjie neef en nig was
   

Associated
Regions:

 

Cross Search on
other websites:

View all matching genealogy records for the following surnames:

GenealogyBank - VAN DER MERWE
Obituaries and Death Records in Newspapers, 1690-Today
Fold3 - VAN DER MERWE
Military & Historical Documents on Fold3
Ancestry.com - VAN DER MERWE
more than 1.5 billion records of all kinds

[Home] | [Help] | [Search] | [About Us] | [Contact Us] | [Privacy Statement] | [Terms of Use]
Copyright © 2001-2015, CousinConnect.comTM